Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos socialinės paramos centras veiklą pradėjo 2003 metų pabaigoje. Šiemet minime veiklos 20 metų jubiliejų. Ta proga, siekiant padėkoti buvusiems, esamiems darbuotojams ir visiems, kurie visą tą laiką buvo šalia, buvo suorganizuota šilta šventė.

     Šventė prasidėjo Kazlų Rūdos švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje šventomis mišiomis, kurias aukojo: Vyskupo generalvikaras Gintautas Kuliešius, Marijampolės dekanato dekanas Deimantas Brogys, Carito direktorius Gintaras Urbštas, buvęs Kazlų Rūdos klebonas kun. Renaldas Janušauskas, mūsų dabartinis klebonas kun. Žydrūnas Kulpys. Meldėmės už gyvus ir mirusius mūsų bendruomenės narius, darbuotojus, rėmėjus. Tai buvo dvasinė įžanga į šventę, kuri toliau tęsėsi Selemos kieme.

     Visiems susirinkusiems 20 metų veiklos kelią apžvelgė ir trumpai pristatė direktorė Renata Andriušienė ir direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jolita Gustaitienė.

     Socialinės paramos centro steigėjai ir dalininkai yra Kazlų Rūdos savivaldybė, Kazlų Rūdos švč. Jėzaus Širdies parapija, Vilkaviškio vyskupijos Kazlų Rūdos Caritas.

     Socialinės paramos centro, kaip įstaigos, teikiančios paslaugas Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojams, veikla prasidėjo nuo pagalbos į namus paslaugų senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims. Per metus šiomis paslaugomis pasinaudoja apie 60 asmenų.

     Sekanti paslauga atsirado 2004 metais, kai buvo baigtas projektas „Parapijiniai senelių globos namai“ nuolatinės globos ir slaugos reikalingiems seniems, neįgaliems asmenims. Senelių globos namuose apsigyveno 15 gyventojų, šiuo metu turime 60.

    Nuo 2005 metų pradėjome teikti specialaus transporto paslaugas Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojams, kurie dėl negalios, senatvės negali patys nuvykti į gydymo, reabilitacijos įstaigas, ir aprūpinimo techninėmis pagalbos priemonėmis paslaugą. Per metus specialaus transporto paslaugomis pasinaudoja virš 300 savivaldybės gyventojų, per metus išdalinama per 100 vienetų techninės pagalbos priemonių. Aprūpinimo techninėmis pagalbos priemonėmis paslauga nuo šių metų pradžios perduota kitai įstaigai.

    2006 metais, įgyvendinus projektą „Laikino gyvenimo paslaugos Kazlų Rūdos savivaldybėje“, buvo įsteigti 12 vietų Laikinosios nakvynės namai. Tačiau mūsų mažoje savivaldybėje ši paslauga nebuvo paklausi, todėl patalpos buvo pritaikytos senelių globai.

    2007 metais, įgyvendinus projektą „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Kazlų Rūdos savivaldybėje“, pradėjo veikti Dienos užimtumo padalinys suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims, iš viso skirtas 15 klientų. Padalinys veikė iki šių metų kovo mėnesio, kol buvo savivaldybės sprendimu perduotas kitai įstaigai.

    Nuo 2008 metų teikėme socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas socialinę riziką patiriančioms šeimoms ir vaikams. Iš pradžių dirbome su 10 „sunkiausių“ šeimų, o nuo 2018 metų – iki  70 šeimų iš visos savivaldybės.

   Nuo 2014 metų teikiame Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas. Pradėjome nuo 2 asmenų, šiuo metu paslaugas gauna 20 asmenų. Visi Globos asmens namuose paslaugų gavėjai gauna ir integralias (slaugos) paslaugas, kurios yra teikiamos nemokamai.

   2011 – 2015 metais įstaiga įgyvendino projektą „Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra VšĮ Kazlų Rūdos socialinės paramos centre“. Projektui įgyvendinti ir veiklai vykdyti savivaldybė pagal panaudos sutartį įstaigai perdavė nenaudojamą pastatą Vytauto g. 45A, Kazlų Rūdoje. Įgyvendinus projektą, rekonstruotame pastate turėjo atsirasti 3 padaliniai: Paramos šeimai tarnyba, Krizių centras, Vaikų globos namai. 2015 metų rudenį visi šie padaliniai pradėjo veikti ir teikti paslaugas. Šių metų pavasarį panaudos sutartis buvo nutraukta, paslaugos perduotos kitoms įstaigoms. Vaikai persikėlė gyventi į Bendruomeninius vaikų globos namus – nuomojamą butą Maironio g. 22-3, Kazlų Rūdoje.

   Nuo 2018 metų įstaigai buvo perduotos vykdyti Atvejo vadybos ir Globos centro funkcijos. Šių metų pavasarį minėtos funkcijos perduotos Kazlų Rūdos pedagoginei psichologinei tarnybai.

   Nuo 2009 iki 2019 metų įstaigoje veikė ir vaikų dienos centras „Šypsniukas“, kur dienos socialinės priežiūros paslaugas gavo 25 vaikai ir paaugliai.

   Per visą 20 metų laikotarpį įstaiga vykdė 9 didelius projektus, kurių dėka ir buvo galima paslaugų plėtra, materialinės bazės stiprinimas, darbuotojų kvalifikacijos augimas.

   Į jubiliejinę šventę atvyko seimo narė Irena Haase, seimo narės patarėja Erika Puišytė, seimo narės padėjėjas, Kazlų Rūdos savivaldybės Tarybos narys Marius Žitkus, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos narys Eduardas Norkus, TSA Tarptautinės socialinės akademijos direktorė Angelė Bajorienė, socialinių paslaugų įstaigų, globos namų vadovai, Kazlų Rūdos švč. Jėzaus Širdies parapijos, Kazlų Rūdos Carito atstovai, šventės rėmėjai,  na ir žinoma, svarbiausi šventės dalyviai – buvę ilgamečiai ir esantys darbuotojai. Dauguma šventės dalyvių su įstaiga ėjo kartu visus 20 metų – vieni dirbdami, kiti – ateinantys į pagalbą su patarimais,  pamokymais….

    Džiugu, kad įstaigoje dirba dvi darbuotojos, kurios darbą įstaigoje pradėjo nuo 2003 metų. Tai pagalbos į namus tarnybos vadovė Danutė Berteškienė ir individualios priežiūros darbuotoja Ramutė Endriušienė. 13 darbuotojų įstaigoje yra išdirbę virš 15 metų, 20 darbuotojų virš 10 metų. Visiems jiems buvo padėkota.

    Buvo pasakyta daug gražių linkėjimų, padėkų, prisiminimų, liudijimų, kaip įstaigos specialistai padėjo vienu ar kitu atveju.

   Ir kaip visus 20 metų, neapsieita be rėmėjų pagalbos. Esame dėkingi ūkininkams Loretai ir Virgilijui Mykolaičiams, Giedriui Kantautui, Algimantui Bučinskui, Birutei Doleizerienei, Edmundui Bieliauskui, Valdui Lenčiauskui, Marytei Mašanauskienei, Birutei Stanaitienei, Kazlų Rūdos švč. Jėzaus Širdies parapijai, Kazlų Rūdos Caritui, Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centrui,  už paramą šventei.

  Taip pat nuoširdus ačiū šventės vedėjai Odetai Pučinskienei, už džiugios šventinės nuotaikos palaikymą  – Audriui Pučinskui ir Neringai Nekrašiūtei, už sustabdytas mielas akimirkas – Domininkai Živelienei.

Renata Andriušienė

Jolita Gustaitienė